Vaalitavoitteet

1) Syntyvyys nousuun

Pienen pojan äitinä arvostan sitä, että perhe saa itse päättää, miten ja missä omat lapsensa hoitaa. Kannustavalla ja perheiden omia valintoja mahdollistavalla perhepolitiikalla edistetään syntyvyyttä ja kestävää väestökehitystä. Samalla tuetaan vanhempia hoiva- ja kasvatusvastuussa. Perhepoliittiset ratkaisut on tehtävä ensisijaisesti lapsen edun näkökulmasta. Konkreettiset perhepoliittiset toimet:
– Perheiden valinnanmahdollisuuksia on lisättävä kehittämällä kotihoidon tukea ja ottamalla käyttöön taaperobonus sekä vauvaraha ensimmäisen lapsilisän yhteydessä
– Lapsiperheiden köyhyyttä torjutaan korottamalla lapsilisiä sekä opiskelijaperheiden vuositulorajoja
-Suomesta tehdään lapsiystävällisempi ottamalla käyttöön lapsivaikutusten arviointi kaikessa lapsia koskevassa päätöksenteossa, siirtymällä lapsibudjetointiin ja tekemällä perhekeskuksista aidosti ja laajasti perheiden tarpeisiin vastaavia lähipalveluita
– Lapsiperheitä on autettava tarjoamalla matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää tukea lähipalveluina
– Sisäilmaongelmista kärsivät koulut ja päiväkodit pitää korjata mahdollisimman nopeassa aikataulussa
– Päivähoitomaksuja on alennettava lapsiperheiden työn kannustimien parantamiseksi

2) Yrittäjät ne työtä luo

Olen itse yrittäjäperheestä ja nähnyt läheltä millaisia haasteita yrittäjyys tuo. Perustin myös oman yrityksen äitiyslomalle jäädessäni. Suurin osa uusista työpaikoista syntyy pk-yrityksissä ja suomalainen hyvinvointiyhteiskunta voidaan turvata vain vahvistamalla elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Siksi yrittäjyyteen on kannustettava, ja purettava esteitä yrittäjyydeltä ja työllistämiseltä. Yrittäjien sosiaaliturvaa on parannettava, mikä lisää yrittäjyyden houkuttelevuutta ja madaltaa yrittäjäksi ryhtyvän riskejä erityisesti mahdollisten työttömyysjaksojen aikana. Konkreettiset yrittäjyyspoliittiset toimet:
-Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia lisättävä
– Kaikki yritysten tarvitsemat lupa- ja valvontapalvelut on saatava ”yhdeltä luukulta”
-Yritysten, mukaan lukien maa- ja metsätilojen sukupolvenvaihdoksia, on helpotettava. Tässä tärkein keino on perintöverosta luopuminen. Ei ole oikein, että verotetaan jo kertaalleen verotettuja asioita
-Ensimmäisen työntekijän palkkaamista pitää helpottaa sivukulujen määräaikaisella pienennyksellä
-Yritystukia on siirrettävä suuryrityksiltä pienille ja keskisuurille kasvuvaiheessa oleville yrityksille
-Yrittäjien sosiaaliturvaa on parannettava huomattavasti. Yrittäjillä on oltava samanlaiset turvaverkot kuin työntekijöilläkin, jossa yrittäjät ovat myös työttömyysturvan piirissä

3) Rajansa kaikella

Sisäisen turvallisuuden varmistaminen kuuluu valtion tärkeimpiin tehtäviin. Järjestäytynyt ja vakava rikollisuus on lisääntynyt. Rikollisuudesta on tullut yhä kansainvälisempää ja terrorismin ja kyberrikollisuuden uhka on kasvanut. Myös syrjäytyneisyyden lisääntyminen luo haastetta sisäiselle turvallisuudelle. Konkreettiset turvallisuuspoliittiset keinot:
-Lapsiin kohdistuvien hyväksikäyttörikosten rangaistuksia on kovennettava. Lapsen törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö ei saa rikoksena koskaan vanheta.-Kansalaisjärjestöjen roolia ihmiskaupan uhrien matalan kynnyksen auttajina sekä järjestöjen yhteistyötä viranomaisten kanssa on vahvistettava. Seksin osto on kokonaisuudessaan kriminalisoitava ihmiskaupan torjumiseksi. Ihmiskaupparikosten rangaistukset on saatettava tasolle, jolla saavutetaan aito pelotevaikutus
-Viranomaisten toimintaedellytykset ja suorituskyky on turvattava, siksi poliisien määrän kasvattaminen on kannatettavaa. Lisäksi rajavartiolaitoksen ja tullin toimintakyvystä on huolehdittava. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rajaturvallisuuteen EU:n sisärajoilla

4) Sisäisestä turvallisuudesta ei tingitä!

Kokonaisturvallisuuden tärkeänä osatekijänä on myös sisäinen turvallisuus. Viranomaisilla tulee olla riittävät valmiudet taata kansalaisten turvallisuus myös sisäisten uhkien varalta. Nykyajan ja tulevaisuuden uhkakuvat ovat entistä moninaisemmat ja Suomen tulee kyetä mukautumaan jatkuvasti muuttuvaan turvallisuusympäristöön. Konkreettisia keinoja tähän ovat:
-Poliisin ja muiden sisäisestä turvallisuudesta vastaavien viranomaisten rahoitusta ei tule leikata, vaan sitä tulee pyrkiä mahdollisuuksien mukaan kasvattamaan
– Viranomaisten yhteistoimintaa tulee tehostaa. Viranomaisten tulee varmistaa yhteistyön toimivuus myös yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
-Suomen pitää voimakkaasti pyrkiä kehittämään tiedusteluaan. Tämän mahdollistava lainsäädäntö on saatava aikaan mahdollisimman nopeasti, kuitenkin siten, että kansalaisten oikeusturvasta pidetään huolta. Suomen tulee rakentaa mahdollisimman pian korkean suorituskyvyn kyberpuolustus.
– Ääriajattelun ja terrorismin kitkemiseen on keskityttävä nykyistä enemmän ja viranomaisille on luotava tähän tarkoitukseen uusia välineitä

5) Vastuullista maahanmuutto-politiikkaa

Ilmastonmuutoksen ja alueellisten konfliktien myötä siirtolaisuus on kasvussa. Ihmisiä tulisi pyrkiä auttamaan ensisijaisesti heidän kotimaassaan, mutta realiteetit ajavat väestöä hakeutumaan Eurooppaan. Laillisen siirtolaisuuden täytyy olla ainut keino päästä asettumaan Suomeen. Onnistunut maahanmuuttopolitiikka edellyttää hallittua maahanmuuttoa ja lieveilmiöiden tehokasta torjumista sekä ottaa huomioon yhteiskuntamme kestokyvyn ja turvallisuuden. Maahanmuuttajien kotoutumisen edellytyksiä on parannettava. Riittävä suomen tai ruotsin kielen taito on hankittava. Keskeinen osa onnistunutta kotouttamista ovat koulutus, työ ja kielitaito. Heille on kerrottava välittömästi maahan saavuttaessa yhteiskuntamme arvoista ja keskeisistä periaatteista sekä jokaisen ihmisen oikeuksista ja velvollisuuksista. Konkreettiset maahanmuuttopoliittiset toimet:
-EU:n tulee sopia jäsenvaltioiden omaa vastuuta korostavasta turvapaikkajärjestelmästä. Salakuljetusta kiihdyttävä automaattinen jakomekanismi ei ole kannatettava, vaan järjestelmää on kehitettävä niin, että apua tarvitsevat otetaan suoraan pakolaisleireiltä. Rajaviranomaisten yhteistyötä on kehittävä, mutta EU:n rajavalvonta tulee edelleen pitää lähtökohtaisesti kansallisena
– Rikoksentekotarkoituksessa Suomeen tulleet rikolliset on pyrittävä toimittamaan lähtömaittensa vankiloihin.
-Lieveilmiöitä on torjuttava hillitsemällä laittomasti maassa oleskelevien määrää tehokkaalla ulkomaalaisvalvonnalla ja maasta poistamisella
-Työperäisen maahanmuuton on pohjauduttava tarvepohjaisuuteen. Työperäinen maanmuutto ei saa synnyttää halpatyövoimamarkkinoita vaan työlakeja on noudatettava ja niiden toteutumista seurattava

6) Puhdasta kotimaista ruokaa

Kotimaisen ruoantuotannon säilyminen on elintärkeää turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta. Kuluttajat haluavat kotimaisia, lähellä tuotettuja elintarvikkeita ja niiden saatavuus on koko elintarvikeketjun asia, ei vain luonnonolosuhteiden kanssa painiskelevien viljelijöiden. Suomen tuleekin säilyttää maataloustuet turvatakseen kotimaisen ruuantuotannon ja kilpailukykyiset kuluttajahinnat. Maatalouspoliittiset toimet:
-Maatalouden hyödyntämistä biopolttoaineen tuottajana tulee edistää
-Maataloustuotteiden on oltava geenimanipulaatiosta ja lääkerehuista vapaita
-Metsät, etenkin kasvava nuori metsä toimii erinomaisena hiilinieluna, ja sen vuoksi puukauppaa ei tule hankaloittaa tai rajoittaa. Nykyinen metsiensuojelutaso Suomessa on valtakunnallisesti katsottuna riittävä
-Monet maatalousyrittäjät työskentelevät jaksamisensa äärirajoilla. Heistä on pidettävä huolta panostamalla edelleen tukipalveluihin ja lomitusjärjestelmään. Samalla on huolehdittava siitä, että kuluttajan ruoasta maksama hinta jakautuu tuotantoketjussa oikeudenmukaisesti ruoan alkutuottajien, elintarviketeollisuuden ja kaupan kesken

7) Maanpuolustuksen resurssit turvattava

Maanpuolustuksemme uskottavuus ja tehokkuus on turvattava myös tulevaisuudessa. Konkreettisia keinoja ovat:
-Yleinen asevelvollisuus on säilytettävä. Varusmiespalvelusta ja -koulutusta on kehitettävä vastaamaan nykyaikaisen ja tulevaisuuden sodankäynnin vaatimuksia. Erityisesti hybridisodankäynti tulee ottaa koulutuksessa huomioon
-Naisille on järjestettävä kutsunnat sekä naisten mahdollisuuksista osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen tulee tiedottaa nykyistä paremmin
-Puolustusbudjettia suhteessa BKT:seen on nostettava pysyvästi vähintään 2%:iin
-Puolustusyhteistyötä Ruotsin ja muiden pohjoismaiden kanssa on kehitettävä mahdollisimman tiiviiksi tulevaisuudessa

8) Kohti tiiviimpää läntistä arvoyhteisöä Suomen tulee liittyä Naton jäseneksi. Meillä ei pienenä maana ole todellisuudessa riittävästi resursseja, jotta voisimme taata maamme koskemattomuuden kriisitilanteessa. Sotilasliiton turvatakuut varmistaisivat puolustuksemme uskottavuuden ja lisäisivät Suomen kokonaisturvallisuutta huomattavasti nykyisestä. Natoon on liityttävä kun siihen on vielä mahdollisuus; mahdollisen sotilaallisen kriisin koittaessa se on jo liian myöhäistä. Suomi tekee jo nyt huomattavaa yhteistyötä Naton kanssa, eikä jäsenyys aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia. Natoon liittymällä Suomi asemoisi itsensä selkeästi länteen sekä saisi myös tärkeää tiedustelutietoa nykyistä paremmin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *